Dlouholeté přípravy reformy občanského zákoníku vyvrcholily a 1.1.2014 vzešlo v platnost nové znění občanského zákoníku. Výklad nového znění zatím není zcela jasný, tápou jak odborníci, tak hlavně obchodníci i spotřebitelé, kterých se tato úprava přímo dotýká. O tom, jaké dopady pro majitele e-shopu budou tyto změny mít, jsme si nastínili v minulém článku, nyní si ukážeme, které konkrétní kroky vám ze zákonem daných povinností plynou.

Pro jistotu si však dopady nového občanského zákoníku (NOZ) zopakujeme.

Ochrana spotřebitele

Velký důraz klade nyní zákon na ochranu spotřebitele, který je v pojetí NOZ zvlášť chráněn jakožto slabší smluvní strana (§1810 a násl.), a snaží se maximálně zamezit nekalým úkonům „šmejdům“, jak se v české terminologii ustálilo říkat pochybným obchodníkům. Na druhou stranu ale myslí i na obchodníky a to v těch případech, kdy se spotřebitel sám chová neopatrně či nepoctivě. V takovém momentě s dodatečnou ochranou spotřebitel počítat nemůže. Daná pravidla také chrání spotřebitele před kupováním tzv. „zajíce v pytli“. Pokud však zjistí, že mu koupená věc nevyhovuje a že ji bude chtít vrátit, má s ní podle toho zacházet.

Na ujednání pod čarou rovnou zapomeňte

Zákon udává konkrétní výčet ujednání, která jsou zakázaná (§1814), protože zakládají významnou nerovnováhu práv či povinností stran (v neprospěch spotřebitele, dle NOZ tedy slabší smluvní strany). Pokud přesto nějaké takové zakázané ustanovení do smlouvy zahrnete, nebude na něj brán zřetel, pokud se jich ovšem sám spotřebitel nedovolá (§ 1815). Zapomeňte tedy na drobné poznámky pod čarou.

NOZ se nově popisuje i situaci tzv. neobjednaného plnění. Výklad tohoto ustanovení však není zcela jasný. Poctivým držitelem (nikoliv však vlastníkem) této věci by se měl dle NOZ stát sám spotřebitel, kterému bylo zboží mylně dodáno. S věcí může nakládat dle potřeby, či ji vyhodit, aniž by mu z toho vznikly nějaké povinnosti.

Před podpisem smlouvy musí obdržet dostatek informací

NOZ (§ 1811, odst. 2) ukládá podnikatelům, aby ještě před uzavřením smlouvy poskytli spotřebiteli takové informace, které pro něho mohou být důležité. Mimo jiné jej budou muset informovat o své totožnosti, kontaktu na sebe, budou muset popsat nabízené zboží nebo službu, sdělit cenu, způsob platby i dodání nebo jej poučit, co dělat v případě, že dodané zboží nebo služba budou mít vady. Takto důkladné informování odpadne třeba při obstarávání „záležitostí každodenního života“. Bohužel však blíže NOZ neuvádí, co vše do této kategorie spadá. Bude zřejmě až na soudním výkladu, aby vyspecifikoval hranici mezi tím, co je a co není v daných případech záležitostí každodenního života.

Příklad: Vojta si plánuje nechat vyrobit kytaru na míru. Firma, kterou si zvolil, je o NOZ informovaná a proto si předem připraví veškeré podstatné informace o sobě, výrobcích, možných způsobech platby nebo o tom, jak postupovat, kdyby byla kytara vadná. Jakmile Vojta dorazí do obchodu, aby dohodl potřebné údaje, dostanou všechny tyto informace v praktické, tištěné podobě. Na každodenní nákupy se ale široká informační povinnost vztahovat nebude. Z prodejny potravin nebo z trafiky si tak Vojta žádný štos papírů odnášet nebude.

„Slibem nezarmoutíš“ už se vám nevyplatí

Pokud obchodník naláká spotřebitele na výhodnou cenu a vynikající podmínky, ale po uzavření smlouvy je vše jinak, právo stojí na straně spotřebitele. NOZ (§ 1822, ostavec 1) totiž u smluv uzavíraných na dálku (klasicky e-shopy) nebo mimo obchodní prostory stanoví, že smlouva musí obsahovat i údaje, které podnikatel sdělil spotřebiteli před jejím uzavřením. Pokud by se lišily, aniž by se na tom obě strany dohodly, bude platit to, co uzná spotřebitel, že je pro něj výhodnější. Pokud bude takováto výhodná nabídka poskytnuta pouze ústně, je třeba se připravit na problémy s dokazováním.

Doposud podnikateli oblíbené „slibem nezarmoutíš“ se nyní nevyplatí.

Při odstoupení od smlouvy dostanete zpět peníze i náklady za dodání

NOZ (§ 1818) umožní do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smluv uzavřených na dálku a to bez udání důvodu. V případě, že půjde o několik druhů zboží nebo bude dodáváno na několik částí, 14 denní lhůta běží ode dne převzetí posledního kusu. Oznámení o odstoupení od smlouvy nebude muset být ve lhůtě 14 dnů podnikateli doručeno, ale postačí, když bude v jejím průběhu jen podáno na poštu.

Poučení o právu odstupu od smlouvy

Jak už bylo napsáno, NOZ přenáší na podnikatele poměrně širokou informační povinnost. Mj. je třeba spotřebitele poučit o právu od smlouvy odstoupit (§ 1829/2). Pokud tak neučiní, prodlouží se lhůta na rok a 14 dnů. Doposud (v případě smluv „na dálku“) to byly „jen“ tři měsíce.

Pokud však podnikatel svou chybu napraví a poučí spotřebitele dodatečně, začíná běžet původní čtrnáctidenní časový úsek.

Vzorové poučení o právu o odstupu od smlouvy máte připravené ke stažení zde.

14 denní lhůta na vrácení zboží a peněz

V momentě, kdy spotřebitel využije možnost odstoupení od smlouvy, začne běžet dle § 1832, odst. 1 další 14 denní lhůta, během které spotřebitel vrátí zboží a podnikatel peníze. A to včetně nákladů, které spotřebitel zaplatil za dodání, třeba za poštovné. Bude mít vždy ovšem pouze nárok na nejlevnější způsob, který mohl využít.

V této souvislosti je také třeba spotřebitele informovat, že náklady spojené s navrácením zboží ponese sám. Pokud toto obchodník neučiní, náklady za navrácení zboží uhradí on. I na tuto povinnost je myšleno ve výše uvedeném vzorovém poučení.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro vaše zákazníky máte taktéž připravený ke stažení.

Lhůta na uplatnění záruky

Klasickou dvouletou záruku již NOZ nezahrnuje, neznamená to však, že s ní nepočítá. Spotřebitel má i nadále právo na reklamaci vad, které se vyskytnou do dvou let od převzetí zboží. Toto právo však není označeno jako záruka, nýbrž jako právo z vadného plnění.

Reklamace

NOZ již neřeší, zda se vada opravit dá či nikoliv, ale nově rozlišuje, zda je vadné plnění nepodstatným, nebo podstatným porušením smlouvy (§ 2106, odst. 1). (Za podstatné porušení smlouvy je například vada, která způsobí ztrátu bezpečnosti automobilu; tato vada je sice opravitelnou, nicméně se jedná o podstatné porušení smlouvy).

V případě nepodstatného porušení bude mít kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Sleva by měla být úměrná nákladům, které spotřebitel vydá na opravu vady. Když prodávající neodstraní vadu včas nebo ji opravit odmítne, bude moci zákazník požadovat slevu nebo bude moci od smlouvy odstoupit, což znamená vrácení peněz. Pokud však půjde o podstatné porušení smlouvy, bude moci zákazník okamžitě zvolit, zda chce věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo odstoupit od smlouvy.

Novinkou bude také to, že při výměně rozbité věci nezačne běžet nová záruční doba. Odborníci tak upozorňují na to, že pro zákazníky bude výhodnější odstoupení od smlouvy. Klíčový paragraf: § 2106/1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace pro vaše zákazníky máte taktéž připravený ke stažení.

Záruka za jakost

Záruka za jakost (§ 2113) nově označuje situaci, kdy se někdo zaručí za to, že nějaká věc bude mít nějakou dobu nějaké vlastnosti. Toto se týká hlavně situací, kdy výrobce poskytuje záruční lhůtu delší, než plyne ze zákona. Tím garantuje vlastnosti produktu po celou dobu této lhůty.

Vrácení rozbité věci? Škodu uhradí spotřebitel

Pokud spotřebitel zakoupí dle NOZ (§ 1833) zboží přes internet a rozhodne se jej ve 14 denní lhůtě vrátit, nebude problém. Ten však nastává v momentě, pokud tuto věc poškodí. Zákoník tím nezakazuje užívání věci před uplynutím 14 denní lhůty, nicméně spotřebitel je plně zodpovědný za jeho poničení. Výjimkou je situace, kdy obchodník spotřebitele nepoučí o možnosti odstoupení od smlouvy, v takovém případě nenese spotřebitel zodpovědnost za škody.

Příklad: Vojta si přes internet objedná novou kytaru. Od chvíle, kdy ji obdrží, má 14 dnů na rozmyšlenou. Pokud by se mu kytara nelíbila, jednoduše od smlouvy odstoupí, vrátí kytaru a dostane peníze zpět. Pokud ale zmíněnou kytaru vezme na oslavu narozenin, kde ji jako frontman své one-man kapely rozbije, bude muset v případě odstoupení od smlouvy uhradit škody. Je totiž zřejmé, že nejednal „s ohledem na povahu a vlastnosti zakoupeného předmětu.

Co si z toho odnést?

Zdroj: APEK

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop nebo pokladní systém v naší službě Shoptet.cz