COVID-19 a úlevy pro podnikatele

()

Ministerstvo financí letos vychází vstříc podnikatelům mimořádnými slevami na daních v souvislosti s nouzovými opatřeními proti nemoci Covid-19. Přečtěte si stručný přehled.

Daňová zvýhodnění v čase Covid-19

Jaké pomoci se dočkají OSVČ a firmy?

Balíčky daňových úlev mají podnikatelům a firmám pomoci překonat krizové období. Projednávalo se toho již hodně, zde je přehled platných úlev a opatření pro obě skupiny.

Podpora a úlevy pro živnostníky

Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ

Živnostník dostane 424 Kč za každý den, stará-li se doma o člena rodiny (dítě s uzavřenou školou / školkou, osoby závislé na pomoci ze zdravotních důvodů). Žádat můžete zde a to za každý měsíc. Podpora potrvá pouze do skončení mimořádných opatření přijatých vládou ČR.

25 000 Kč pro OSVČ

Oblíbené opatření, jehož cílem je dostat finanční podporu k žadatelům již v průběhu dubna. Nárok mají OSVČ na hlavní i vedlejší činnost (invalidní důchodce, starobní důchodce, osoba pobírající rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečující o potřebnou osobu).

Odklad nájemného pro podnikatele

Pokud jste museli uzavřít provoz, využijte možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta je od 12. března do 30. června 2020. Na uhrazení splátek pak máte dva roky, do 31. března 2022.

Zastavení splácení úvěrů a hypoték

Vyhlášení je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad fyzických osob (i firem) mohou dle vlastní volby přerušit splácení na dobu 3 až 6 měsíců. Odklad splátek se týká spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Živnostníci nemusí platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění po dobu 6 měsíců (březen–srpen 2020). Platíte-li vyšší než minimální zálohy, rozdíl zaplatíte při vyúčtování v roce 2021.

ÚVĚRY “COVID II” od komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky a s finančním příspěvkem na úhradu úroků

Živnostníci mohou žádat o speciální úvěr s alokací 4 miliardy Kč (možná až 5 miliard Kč). Úvěry banka poskytne pouze na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, financování zásob a další provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem atd. Žádat můžete od 2. 4. 2020. Dostat naráz můžete až 30 % ze zaručeného úvěru, nejvíce pak 1 milion Kč. Záruka je bez poplatků.

“Technologie COVID-19” – dotace na výrobu zdravotnických prostředků

Vláda vyhradila 300 milionů Kč na výrobu zdravotnických prostředků, pořízení nových technologických zařízení a vybavení související s bojem proti COVID-19 a řešením následků. Finanční podpora jde malým a středním podnikům. Žádost můžete podat od 27. 4. 2020 s tím, že dotaci uplatníte již od 1. 2. 2020. První výzvu s názvem Technologie COVID 19 vyhlásila Agentura pro pro podnikání a inovace 14. dubna 2020.

Chytrá opatření proti COVID-19 “Program Czech Rise Up”

Jde o cílenou podporu těch, kteří se snaží vyvinout řešení pro COVID-19. Vyhrazených 200 milionů Kč jde na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, úhradu mzdových nákladů u nových řešení, která je možné okamžitě nasadit do praxe. Žádost vyplňujte od 2. 4. 2020. Získat můžete až 5 milionů Kč (dle výzvy). Program poběží až 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.

Prodloužení termínů výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

U všech výzev, kde příjem neskončil do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020 o 30 dní, se posunuje lhůta pro zažádání.

Liberační daňový balíček I.

Letos nemusíte podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do 1. 4. 2020. Přiznání podejte nejpozději do 1. 7. 2020. Liberační balíček platí automaticky bez žádosti. Nově neplatíte ani správní poplatky při odpouštění sankcí u žádostí podaných do 31. 7. 2020. S posečkáním úhrady se to má stejně. Vláda promine i pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1.000 kč za období od 1. 3. do 31. 7. 2020, (musíte ale prokázána souvislost s COVID-19).

Liberační daňový balíček II.

Zahrnuje prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických (a právnických osob), pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET (pouze za stavu nouze a následující tři měsíce) a další úlevy.

Program Antivirus pro OSVČ jako náhrada mezd a platů

Program platí pro OSVČ, kteří někoho zaměstnávají. Stát kompenzuje ztráty skrze Úřad práce ČR pomocí speciálních režimů odvozených od druhu překážky v provozování podnikání.

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Zaměstnáváte lidi? Čerpejte OČR po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení. Nárok uplatněte i zpětně.

Podpora a úlevy pro obchodní společnosti / právnické osoby

ÚVĚRY “COVID II” od komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky a s finančním příspěvkem na úhradu úroků

I pro firmy je alokováno 4 miliardy Kč s plánovaným navýšením na 5 miliard Kč, vše ostatní platí stejně jako pro OSVČ – úvěry banka poskytne na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, financování zásob a další provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem atd. Firmy mohou žádat od 2. 4. 2020. Taktéž musí uhradit až 30 % z poskytnutého úvěru. Více info zde.

“Technologie COVID-19” – dotace na výrobu zdravotnických prostředků

Stejná alokace jako pro OSVČ –  300 milionů Kč na výrobu zdravotnických prostředků, pořízení nových technologických zařízení a vybavení související s bojem proti COVID-19 a řešením následků. Finanční podpora jde malým a středním podnikům. Žádost můžete podat od 27. 4. 2020 s tím, že dotaci uplatníte již od 1. 2. 2020. Míra podpory je 50 %, výše 250 000 Kč až 20 milionů Kč a pokrývá celou ČR mimo NUTS 2 Praha.

Chytrá opatření proti COVID-19 “Program Czech Rise Up”

Stejně jako pro OSVČ, i firmy s cílem vyvinout řešení pro COVID-19 dosáhnou na podporu z Programu Czech Rise Up. Podpora 200 milionů Kč jde na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, úhradu mzdových nákladů u nových řešení, která je možné okamžitě nasadit do praxe, vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií,, a vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID-19. Žádost vyplňujte od 2. 4. 2020. Získat můžete až 5 milionů Kč (dle výzvy). Program poběží až 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.

Prodloužení termínů výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

U všech výzev, kde příjem neskončil do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020 o 30 dní, se posunuje lhůta pro zažádání.

Liberační daňový balíček I.

Ani právnické osoby letos nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů a vyúčtování srážkové daně do 1. 4. 2020. Přiznání podejte nejpozději do 1. 7. 2020. Liberační balíček platí automaticky bez žádosti. Nově neplatíte ani správní poplatky při odpouštění sankcí u žádostí podaných do 31. 7. 2020. S posečkáním úhrady se to má stejně. Vláda promine i pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč za období od 1. 3. do 31. 7. 2020, (musíte ale prokázána souvislost s COVID-19).

Liberační daňový balíček II.

Zahrnuje prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob), pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET (pouze za stavu nouze a následující tři měsíce) a další úlevy jako například plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Všem daňovým poplatníkům bude automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o 5 měsíců později. Firmám s kamionovou dopravou se posunou úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň nejpozději do 15. 10. 2020.

Program Antivirus jako náhrada mezd a platů

Program platí i pro firmy se zaměstnanci. Stát kompenzuje ztráty skrze Úřad práce ČR pomocí speciálních režimů odvozených od druhu překážky v provozování podnikání.

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Zaměstnanci čerpají OČR po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a to i zpětně.

Veřejná soutěž z Programu “The Country for The Future” Podprogram 3: Inovace do praxe

Soutěž má za cíl přivést organizační a procesní inovace v souvislosti s riziky onemocnění COVID-19. Podporované projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby. Platí jen pro příjemce MSP. Dosáhnou na 50% dotace na náklady spojené přímo se zaváděním inovací dle GBER, čl. 28 a 29 (osobní náklady, odpisy, další přímé náklady, režie atd.). Navíc do výše 25 % rozpočtu mohou využít de minimis na náklady související s projektem, nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti, drobné investice, marketing atd.)

Odklad nájemného pro podnikatele

Pokud jste museli uzavřít provoz, využijte možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta je od 12. března do 30. června 2020. Na uhrazení splátek pak máte dva roky, do 31. března 2022.

Zastavení splácení úvěrů a hypoték

Vyhlášení je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad právnických osob mohou dle vlastní volby přerušit splácení na dobu 3 až 6 měsíců. Odklad splátek se týká spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Neváhejte a využijte programy a úlevy, které se vás týkají! Odborně vám poradí také specialisté na účetnictví z řad našich Shoptet Partnerů.

Zdroj: Web MPO, informace aktualizované dne 10. 4. 2020. Pro nejaktuálnější informace navštivte tento web.

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů